Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie i dokonujących zakupów na Platformie zakupowej www.artim.com.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest: jest Artim sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-231, ul. Oleska 121 , mail: iod@artim.com.pl,

 • Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Klienta z Administratorem.

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której Klient jest stroną, art. 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora – uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ,o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Artim następującym odbiorcom:
 • biuro rachunkowe,
 • banki,
 • Poczta Polska lub inni kurierzy, spedytorzy
 • kontrahenci – w zakresie koniecznym do wykonania umowy
 • podmioty świadczące obsługę prawną
 • dostawcy narzędzi IT

 • Ponadto dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 2. Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków ,

  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,

  4. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Klienta danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

 4. Klient ma prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 6. Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów Artim jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów.