Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Towary

§ 3 Zamówienia

§ 4 Płatności

§ 5 Dostawa towaru

§ 6 Reklamacje i zwroty

§ 7 Dane osobowe - klauzula informacyjna

§ 8 Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

§ 9 Własność intelektualna

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień i zakupów na platformie zakupowej B2B ARTIM. Platforma służy do realizacji sprzedaży przez ARTIM sp. z o.o.  wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t.j. z późn. zmianami) oraz instytucji (dalej Klient). Za pośrednictwem Platformy nie dokonuje się sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, oraz na rzecz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale na cele niezwiązane z zawodowym charakterem tej działalności, w szczególności w odniesieniu do przedmiotu nieobjętego odpowiednim wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej.  
 2. Platforma zakupowa B2B ARTIM , działająca pod adresem www.artim.com.pl  (dalej Platforma) prowadzona jest przez spółkę ARTIM sp. z o.o. z siedzibą w /45-231/ Opolu przy ul. Oleskiej 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022364, NIP: 754-11-86-089, zwaną dalej Sprzedawcą lub Artim.

 3. Sprzedawca korzysta z Platformy w celu prowadzenia sprzedaży  na terytorium Polski za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia na Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 5. Umowa, zawarta między Klientem a Sprzedawcą ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, w godzinach 7:30 – 15:30, pod numerem telefonu 77/40 30 515 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@artim.com.pl.

§2 Towary

 1. Informacje, w tym orientacyjne ceny asortymentu, znajdujące się na stronie internetowej www.artim.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówienia.

 2. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Platformy są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.

 3. Zdjęcia i opisy towarów umieszczone na Platformie przygotowywane są z należytą starannością. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do sprostowania oczywistych błędów pisarskich lub arytmetycznych, dostrzeżonych w opisie towarów dostępnych na Platformie.

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby towary oferowane na Platformie były stale dostępne w magazynie (nie dotyczy Towarów określonych jako "na zamówienie"). W przypadku jednak przejściowej niedostępności określonego towaru, a co za tym idzie braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym terminie, Sprzedawca poinformuje Klienta o realnym terminie realizacji lub zaproponuje towar równoważny, nie gorszej jakości.

 5. Jeżeli nowy termin realizacji lub proponowany towar równoważny nie zostanie zaakceptowany przez Klienta może on odstąpić od Umowy, zamówienie zaś zostaje anulowane.

 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, za które Klient dokonał już płatności Sprzedawca poinformuje Klienta o takiej sytuacji, a wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.

 7. Ceny podane na stronie Platformy mają charakter orientacyjny i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ostateczna wartość brutto zamówienia podawana jest do akceptacji Klienta na etapie przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, w korespondencji potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

§3 Zamówienia

 1. Dostęp do Platformy i składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu wyłącznie przez Klientów zarejestrowanych na Platformie.

 2. Do składania zamówień na Platformie wymagana jest rejestracja konta Klienta, której dokonuje upoważniony pracownik Sprzedawcy na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez Klienta na Platformie. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane teleadresowe Klienta.

 3. Na konto email podane w formularzu zgłoszeniowym Klient otrzymuje prośbę o ustawienie hasła.

 4. Klient zobowiązuje się chronić oraz utrzymywać poufności otrzymane parametry autoryzacji i ponosi wyłączną pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się parametrami autoryzacji nadanymi Klientowi.

 5. Tworzenie zamówienia przez Klienta polega na dodawaniu określonych produktów do koszyka wraz z zamawianą ilością. Do momentu potwierdzenia koszyka, Klient może dowolnie korygować jego zawartość. Po zakończeniu wprowadzenia towarów do koszyka Klient może podać adres dostawy. Forma zapłaty oraz sposób dostarczenia przesyłki wynika z ustalonych warunków handlowych.

 6. W przypadku towarów produkowanych/dostarczanych na specjalne zamówienie Klienta Sprzedawca może wystąpić o podpisanie dodatkowej Umowy, zawierającej szczególne warunki realizacji takiego zamówienia.

 7. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź "Potwierdzenie złożenia zamówienia" na adres e-mail wskazany przez klienta, która ma wyłącznie charakter informacyjny i świadczy o dojściu treści zamówienia do Sprzedawcy. "Potwierdzenie złożenia zamówienia" nie jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem umowy oraz przyjęciem zamówienia do realizacji.

 8. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi zatytułowanej "Potwierdzenie złożenia zamówienia", Sprzedawca w odrębnej korespondencji, bez zbędnej zwłoki, przesyła na wskazany przez klienta adres e-mail kolejną wiadomość o tytule "Zamówienie potwierdzone przez Artim". W treści wiadomości Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji oraz wskazuje cenę netto za poszczególne przedmioty, jak i wartośc netto za całość złożonego zamówienia.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o tytule "Zamówienie potwierdzone przez Artim" umowa zostaje zawarta na warunkach i za cenę podaną w treści wiadomości, chyba że Klient niezwłocznie oświadczy, iż nie wyraża zgody na zawarcie umowy na tych warunkach. W przypadku złożenia tego oświadczenia przez Klienta umowa nie zostaje zawarta. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innych warunków, w tym warunków cenowych sprzedaży.

§4 Płatności

 1. Rozliczenia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą mogą odbywać się wyłącznie na podstawie faktur VAT.

 2. Klient zobowiązuje się zapłacić za zamówione towary w terminie wynikającym z warunków płatności indywidualnie wskazanych w treści zamówienia.

 3. Jeżeli Klient nie posiada odroczonego termin płatności, zobowiązany jest do zapłaty ceny za produkt zamówiony na Platformie, w tym za ewentualne koszty dostawy, na podstawie przesłanej przez Sprzedawcę faktury pro-forma lub za pomocą serwisu PayU. Klient dokonuje zapłaty za produkt i dostawę na podane przez Sprzedawcę konto bankowe. Otrzymanie przez Sprzedawcę wpłaty jest w tym przypadku koniecznym warunkiem realizacji zamówienia. Zamówienia nieopłacone uznawane są za anulowane przez Klienta po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

 4. Przyznanie Klientowi odroczonego terminu płatności wymaga podpisania odrębnej umowy, a jej zastosowanie Sprzedawca może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków.

§5 Dostawa towaru

 1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamawiane towary dostarczane są transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Sprzedawca , na wskazany przez Klienta adres. 

 3. Możliwy jest odbiór własny zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 4. Termin dostawy realizowanej przez firmę kurierską nie powinien przekraczać 48 godzin od momentu odbioru przesyłki z magazynu Sprzedającego – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót.

 5. Dostawy realizowane własnym transportem Sprzedawcy realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem tras lub w oparciu o indywidualne uzgodnienia umowne z Klientem.

 6. W przypadku przedpłaty termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej do Klienta przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera zawartość paczki oraz stan jej opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient w obecności kuriera winien sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kuriera oraz Klienta. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego ustępu powoduje wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenie dostarczonego towaru lub za jego niekompletność.

 8. Wysokość opłat za przesyłkę określa aktualny cennik dostępny na stronie www.artim.com.pl w zakładce Dostawa i płatności i jest ona każdorazowo podawana Klientowi do akceptacji przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Warunki rękojmi.

  1.1. Na zakupione produkty Artim  udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 12 miesięcy od daty dostawy  zakupionego towaru z zastrzeżeniem postanowień ust.

  1.2. Okres rękojmi za wady w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (np. tonery, tusze, bębny itp.) oraz podzespołów komputerowych (np. dyski twarde, napędy CD itp.) wynosi 3 miesiące od daty dostawy.

  1.3. Rękojmią Artim nie są objęte  produkty zakupione w Artim jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.

  1.4. W przypadku umów indywidualnych z Klientem (umowy handlowe i przetargowe) obowiązują warunki z tytułu rękojmi i reklamacji zawarte w tych umowach.

  1.5. Artim nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
  - uszkodzonych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
  - uszkodzonych mechanicznie zgłoszonych powyżej 48 godzin od momentu dostawy,
  - eksploatowanych niezgodnie z instrukcją obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  - w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub numery seryjne urządzeń,
  - zużytych (np. materiały eksploatacyjne, wkłady do długopisów).
 1. Warunki przyjęcia reklamacji jakościowych.

  2.1. Każdy reklamowany produkt musi być zarejestrowany na platformie www.artim.com.pl  w zakładce Moje konto - „Reklamacje”.

  2.2. Do zarejestrowania reklamacji niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól wymagalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego opisu wady oraz wskazania okoliczności, w jakich wada powstała lub została stwierdzona. Opis typu „nie działa”, „nie drukuje” może być niewystarczający do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

  2.3. Sposób dostarczenia reklamowanego towaru regulują poniższe zasady:
  - w przypadku miejsca odbioru znajdującego się na trasie obsługiwanej przez transport Artim towar zostanie odebrany przez kierowcę Artim, w terminie zgodnym z harmonogramem tras.
  - gdy miejsce odbioru nie leży na trasie obsługiwanej przez transport własny Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany w czasie do 2 dni roboczych od zarejestrowania zgłoszenia o terminie odbioru towaru przez zewnętrzną firmę spedycyjną.

  2.4. Towar objęty reklamacja Klienta  powinien być przez niego  dokładnie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym.

  2.5. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy firmą kurierską Klient może odmówić przyjęcia przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera. Brak podpisu kuriera spowoduje odrzucenie reklamacji.

  2.6. W przypadku reklamacji towarów, do których potrzebny jest autoryzowany serwis należy w pierwszej kolejności powiadomić Sprzedawcę, który będzie decydował o dalszym przebiegu reklamacji.

  2.7. Do reklamowanych materiałów drukujących (np. tonery, tusze itp.) należy dołączyć wydruk potwierdzający wadliwe działanie produktu.

  2.8. Do reklamowanych towarów należy dołączyć kartę gwarancyjną, jeśli taka została wydana w trakcie sprzedaży.

  2.9. W zależności od poziomu skomplikowania wady lub produktu, serwis Artim może wymagać od Klienta niezbędnych informacji (np. numer seryjny urządzenia, stan licznika w urządzeniu przy zamontowaniu bębna lub tonera itp.) i rzeczy (np. wydruki kontrolne, oryginalne opakowanie produktu, karta gwarancyjna itp.) potrzebnych do zareklamowania produktu u producenta lub importera. W przypadku niewskazania przez Klienta niezbędnych danych reklamacja może zostać nieuwzględniona, jeżeli brak danych uniemożliwia jej prawidłowe rozpoznanie.

  2.10. Reklamację produktów, na które udzielona została gwarancja producenta, należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej.

  2.11. Reklamacje dotyczące wad,  za które odpowiada Artim w ramach udzielonej rękojmi są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu dostarczenia wadliwego towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy o czym klient zostanie poinformowany. 

  2.12. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne Sprzedawca może według swego wyboru :
  - dokonać wymiany produktu na wolny od wad,
  - dokonać naprawy wadliwego produktu,
  - wystawić korektę sprzedaży na reklamowany produkt tj. w porozumieniu z Klientem obniżyć cenę produktu lub zwrócić Klientowi jego równowartość ,

  2.13. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.

  2.14. W przypadku niezasadnej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami postępowania reklamacyjnego. Koszt będzie uzależniony od poniesionych kosztów spedycji i transportu, niezbędnych zewnętrznych ekspertyz i innych zabiegów zmierzających do ustalenia zasadności reklamacji.

  2.15. Gdy usterka nie zostanie potwierdzona w autoryzowanym serwisie producenta lub dostawcy, a reklamacja towaru spowodowała wystawienie korekty sprzedaży przez Artim, Klient zobowiązany jest do odkupienia od Artim zwróconego towaru przez producenta lub dostawcę w cenie handlowej tego produktu z dnia złożenia reklamacji.

  2.16. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

  2.17. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia reklamacji.

 2. Zwroty.

  3.1. W odniesieniu do klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy gwarantujące prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny).
  Prawo to przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

  3.2. W pozostałych przypadkach możliwość zwrotu towarów ustalana jest indywidualnie i Sprzedawca zastrzega sobie prawo podejmowania subiektywnych decyzji w tej sprawie. Sprzedawca bezwarunkowo odmawia przyjmowania zwrotu towarów niepełnowartościowych, uszkodzonych, zniszczonych, w niepełnych jednostkach opakowaniowych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta.

§7 Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie i dokonujących zakupów na Platformie zakupowej www.artim.com.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest: jest Artim sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-231, ul. Oleska 121 , mail: iod@artim.com.pl,

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Klienta z Administratorem.

 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której Klient jest stroną, art. 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora – uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ,o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Artim następującym odbiorcom:
  1. biuro rachunkowe,
  2. banki,
  3. Poczta Polska lub inni kurierzy, spedytorzy
  4. kontrahenci – w zakresie koniecznym do wykonania umowy
  5. podmioty świadczące obsługę prawną
  6. dostawcy narzędzi IT

   Ponadto dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 2. Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków ,

  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,

  4. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Klienta danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

 4. Klient ma prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 6. Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów Artim jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów.

§8 Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

 1. Do przeglądania i korzystania z Platformy zakupowej www.artim.com.pl niezbędnym jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox.

 2. Aby korzystać z platformy zakupowej B2B Artim należy skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób aby możliwe było przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub takich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić innym Klientom prawidłowe korzystanie z platformy zakupowej. W szczególności Klient zobowiązany jest do:

  - niewykorzystywania Platformy w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniającym korzystanie z niego innym Klientom,
  - zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
  - niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,
  - przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Platformie (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy www.artim.com.pl.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.artim.com.pl. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.